ประกาศรับสมัครสอบสายขาวใหม่

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

การสมัครสอบในครั้งนี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกชมรมธนูโพชฌงค์ 
ที่ท่านจะสามารถได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ 
มีเพื่อนในการเดินทางด้วยกัน 
พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากท่าน อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ 
ในการอบรมสอนสั่งต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม

มาเปิดโอกาสของตนเอง ให้ได้เปิดศักยภาพที่มีอยู่ในตัวท่าน
เพื่อสามารถเป็นประโยชน์ได้ต่อตนเอง 
ประโยชน์ต่อผู้อื่น และประโยชน์ต่อสังคม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61
เริ่มสอบ 1 ม.ค.- 31 ม.ค. 62