สโมธาน

สโมธาน

การฝึกในหลากหลายศาสตร์ที่ชมรมธนูโพชฌงค์เราฝึก ล้วนแล้วแต่มีจุดหมายเดียวกัน คือการฝึกปฏิบัติอยู่กับทุกกิจกรรม จนสามารถนำมาใช้กับการอยู่กับงานในชีวิตประจำวันได้ในที่สุด

ฝึกเจริญสติได้ ด้วยการเริ่มต้นที่ฐานกาย

ภาพ Line and Wash โดย อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ จากหนังสือคู่มือธนูโพชฌงค์ ฉบับ field book

10 มกราคม 2017

By – Bowgy